Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Metaal Extra Pakket van Mevas.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Extra informatie

Het Metaal Extra Pakket is een gratis aanvullende verzekering voor de hoofdverzekerde die minimaal een basisverzekering afsluit. Hierbij kan een andere aanvullende verzekering afgesloten worden.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie. Wij vergoeden maximaal 3 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Mantelzorg

U krijgt een vergoeding voor de tijdelijke vervanging van uw mantelzorger. Wij vergoeden maximaal 15 dagen per jaar.

Extra informatie

De zorg moet worden geleverd door Handen-in-Huis (Stichting Mantelzorgvervanging Nederland in Bunnik).

Huishoudelijke ondersteuning

U krijgt een vergoding voor huishoudelijke ondersteuning bij uitval partner. Wij vergoeden maximaal € 20 per uur voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Extra informatie

De zorg wordt door uw leidinggevende of personeelsfunctionaris bij Aevitae aangevraagd.

Taxivervoer woon-werk

Wij vergoeden maximaal € 250 voor taxivervoer tussen de woon- of verblijfplaats van de verzekerde en de werklocatie voor zover vervoer per openbaar vervoer of eigen auto wegens medische redenen niet mogelijk is.

Extra informatie

Het vervoer wordt uitgevoerd door een vervoerder met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten en opverwijzing van de bedrijfsarts.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van een verklaring van de bedrijfsarts waaruit blijkt dat vervoer per openbaar vervoer of eigen auto niet mogelijk is in verband met een ernstige beperking van de mobiliteit.

Arbeidsgerelateerde psychologische hulp

Wij vergoeden maximaal €  500 per persoon per jaar voor arbeidsgerelateerde psychologische hulp.

Extra informatie

De psychologische zorg moet worden verleend door Cenzo, HSK, Mind at Work, PSION, Koers Bedrijfspsychologie, Shared Ambition, Skils of SpecialistenNet Psychologie.
Er moet sprake zijn van arbeidsgerelateerde klachten.
De zorg is op individuele basis, of wordt gegeven via een groepstraining.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met fysiotherapeuten. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet volledig.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorgvinder.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via e-mail of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de mijn omgeving of per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar. Betalen kan via automatische afschrijving. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.